Hizmet tespiti davası örnek dilekçesi

   İŞ MAHKEMESİNE

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALILAR                      :

 

KONU                                   : Müvekkilimiz .......'ın ....... tarihinden ....... tarihine kadar geçen süre içinde davalı ...... Bakanlığı'nın ....... Orman İşletme Şefliğinde sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) ....... sigorta sicil numaralı müvekkilimiz ....... tarihleri ile ....... tarihleri arasında davalı Orman Bakanlığı ..... Orman İşletme Şefliğinde mevsimlik işçi sıfatı ile çalışmış bulunmaktadır.

 

2-) Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir.

 

3-) Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SSK Kurumuna müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz davalı Orman Bakanlığı ..... Orman İşletme Şefliğine yazılı olarak başvurmuş ise de ...... Orman İşletme Şefliğinin ../../..... tarih ve ........ sayılı yazısı ile müvekkilimizin İşletme Şefliğinde ..... yılında sigortasız olarak toplam ... gün puantajlı çalışmış olduğu bildirilmiştir.

 

4-) Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

 

5-) SSK ..... Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       :İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER         : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları, Yuvacık Orman İşletme Şefliğinin Cevabi Yazısı, ilgili diğer yasal deliller

 

CEVAP SÜRESİ                 : 10 Gündür.

 

SONUÇ VE İSTEM                        :Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz .......'ın davalılardan ......  Bakanlığı ....... Orman İşletme Şefliğinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ....... tarihi olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırılmasına müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile irleştirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !