İş davasında süre tutum dilekçesi örneği

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Mahkemenizce Verilen .../.../... Tarih, .../… E. Sayılı Kararın Bozulması Dileğiyle Temyiz Edildiğini Belirten Süre Tutum Dilekçesinin Sunulması.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Sayın mahkemenizin, .../… E. sayılı dosyasında verilen .../.../.... tarihli kararını temyiz ediyoruz.

2-) Haksız, yersiz, usul ve kanuna aykırı bulduğumuz  kararın temyiz nedenlerini bildirecek gerekçeli temyiz dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren … günlük kanuni süresi içerisinde sayın hakimliğinize sunacağız.

                                          

HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m. 430, 195 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Mahkemenizin kararını bozulması talebiyle temyiz ettiğimizi ve gerekçeli kararının tebliğini beklediğimizi bildiren işbu süre tutum dilekçesi Yüce Mahkemenize saygıyla arz olunur.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !