İtirazın iptali davası dilekçesi örneği

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : …TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin İtirazın İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Davalı … İcra Dairesi’nin …/… sayılı dosyası ile aleyhine yürüttüğümüz … TL. miktarındaki icra takibi nedeniyle düzenlenen Ödeme Emrine itiraz etmiştir.

2-) Borçlu uzun süreden müvekkilime olan  borcunu ödememektedir. Borçlunun  ödeme emrine itirazı aşağıda belirteceğimiz nedenlerden dolayı iptal edilmesi gerekir.

            a-) ……

            b-) ……

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : İcra takip dosyasındaki belgeler ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı itirazın iptaline, % …’dan az olmamak üzere tazminat ödetilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !