İtirazın kaldırılması istemi dilekçesi örneği

                               İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

                                                                                                          İcra Dosya No:

                                                                                                                  …/…

İTİRAZIN

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI         :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                              :

VEKİLİ                                 :          

ALACAK TUTARI               :…….-TL

KONU                                   : Borçlunun itirazının kaldırılması ve takibin devamı istemidir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Borçlunun imza inkarı  iddiası yerinde değildir. Söz konusu sözleşme şahitler huzurunda bizzat borçlu tarafından imzalanmıştır. İmza incelemesi yapıldığında ya da şahitler dinlendiğinde durum açıklığa kavuşacaktır.

2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası ise  yerinde değildir çünkü yetki sözleşmesi yapılmış, işbu daire yetkili kılınmıştır.

3- Açıklamış olduğumuz nedenlerle söz konusu itirazın iptali için sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER                    : İ.İ.K. HUMK vs yasal mevzuat.

H. DELİLLER                      :.....İcra dairesinin …/…E sayılı takip Dosyası, …./…./…. tarihli sözleşme, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :Açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kaldırılmasını, borçlu aleyhine %40 İcra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesini saygılarımla müvekkil adına  arz ve talep ederim. …/…/...

 

 Davacı (Alacaklı)  Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !