Taahhüdü ihlal nedeniyle şikayet dilekçesi

…İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :

SUÇ                            : Taahhüdü ihlal.

SUÇ TARİHİ :

KONU                        : Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın, HAPİS CEZASI ile                                        tecziyesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

1- Sanık borçlu hakkında …. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve takip kesinleşmiştir.

2- Daha sonra borçlu icra müdürü huzurunda ve/veya alacaklının muvafakatiyle borcunu muayyen müddetle ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir. 

3- İİK. nun  340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun tecziyesi için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

H. NEDENLER        : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

H. DELİLLER           : …İcra Müdürlüğü’nün  … sayılı icra takip dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin kendisine tahmilini takdirlerinize vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…

                                                                                                    Davacı Vekili

                                                                                               Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !