Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye istemi dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL. kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim, …/…/… tarihli kira sözleşmesini imzaladıktan  sonra, …/…/… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

3-)  Ancak davalı, …/…/… tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen kiralananı tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m. 269/b, 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi, … İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası, tapu kayıtları,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

                                                                                                                           

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !